SÚŤAŽ O POUKÁŽKU V HODNOTE 100 EURO
 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Organizátorom súťaže je spoločnosť Belleza s.r.o. so sídlom Pod záhradami 103, 951 53 Babindol, IČO: 45490091, zapísaná v Obchodnom registri SR: vložka číslo: 26444/N

(ďalej len „Organizátor“).

 1. Účastníkom súťaže sa stáva každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky – odpovie na otázku/napíše komentár.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž, alebo zmeniť jej pravidlá.
 4. Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (obzvlášť neručí za funkčnosť internetového pripojenia, sociálnej siete Facebook a pod.).
 5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
 6. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
 7. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou prevádzkujúcou sociálnu sieť Facebook a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaže nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti ohľadne súťaže musia byť adresované organizátorovi, nie vyššie uvedenej spoločnosti.
 8. Účasťou v súťaži účastníci potvrdzujú svoje porozumenie s tým, že spoločnosť prevádzkujúca sociálnu sieť Facebook je kompletne oslobodená od všetkých záväzkov týkajúcich sa tejto súťaže.
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Účastník súťaže poskytuje vložením komentára so súťažnou fotografiou, súťažným príspevkom, či správnou odpoveďou na súťažnú otázku organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracoval im poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, názov účtu na sociálnej sieti Facebook a prípadne doručovaciu adresu) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto

údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vyhodnotenia súťaže a prípadne doručenia výhry. Poskytnuté osobné údaje budú organizátorom spracované po dobu nevyhnutne nutnú.

 1. Účastník berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje môžu byť organizátorom použité v súvislosti s plnením zákonných povinností.

III. Mechanizmus súťaže

 1. Termín súťaí: mesačné
 2. Počet výhercov súťaže: 1 výherca
 3. Výhra: poukážka a iné
 4. Zo všetkých komentárov, ktoré boli účastníkmi vložené vo vyššie uvedenom období, určí organizátor výhercu podľa vlastného rozhodnutia o najkreatívnejšom spracovaní zadania súťaže.
 5. Výherca bude vyhlásený vždy koncom mesiaca
 6. Predanie výhry
 7. Výherca súťaže bude o tejto skutočnosti informovaný primárne zaslaním správy prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Touto správou bude výherca súčasne vyzvaný k príslušnej reakcií vedúcej k vyzdvihnutiu výhry. Pokiaľ výherca na túto výzvu nereaguje počas 48 h, odošle organizátor výzvu znova. Pokiaľ výherca ani na túto výzvu nezareaguje do 24 h, stráca právo na predmetnú výhru a organizátor môže vylosovať z účastníkov súťaže ďalšieho výhercu.
 8. Účastníci sa súťaže zúčastnia s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v celkovom rozsahu

vo vyššej hodnote, alebo vo väčšom množstve, než určí organizátor, ani nie sú oprávnení požadovať namiesto výhier peňažné plnenie.

 1. Výhru organizátor výhercovi nezasiela poštou. Výherca si výhru preberie v Belleza klinike osobne do 14- tich dní odo dňa vyhlásenia prebiehajúcej súťaže.
 2. Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.
 3. Zverejnenie pravidiel
 4. Tieto, pre súťaž záväzné pravidlá, budú zverejnené po celú dobu trvania súťaže na webovej stránke Belleza klinika plastickej chirurgie a laserovej medicíny (Slovenská republika).

KONTAKTUJTE NÁS

Vyplňte prosím všetky hviezdičkou označené položky